Archive

Archive for the ‘Hapiness’ Category

Thứ 6 ngày 13 – mình may mắn mà :)!

June 13, 2008 1 comment

Hôm nay là thứ 6 ngày 13, người ta nói xui lắm, nhất là … bên Mỹ :( !

Hôm nay lại có 2 việc phải làm liên quan tới … Mỹ – Thứ nhất là đi phỏng vấn visa. Thứ hai là … gặp ông Manager của Altera  … nói chuyện chơi!

Biết là thứ 6 ngày 13, nhưng Read more…

Advertisements