Archive

Posts Tagged ‘sysadmin’

External command with MRTG

March 26, 2010 Comments off

This is the format for mrtg config file with external script.
The script should return 4 lines:
– first value
– second value
– uptime
– target’s name

Target[NAME]: `/location/of/script`
MaxBytes[NAME]:
YLegend[NAME]: Read more…

Advertisements
Categories: Uncategorized Tags: , , ,

Nagios checker plugin

May 27, 2008 Comments off

Nagios là một phần mềm mã mở dùng để monitor các host và services trong một hệ thống – không thể thiếu đối với một sysadmin. Còn Nagios Checker là một plugin được viết cho Firefox, Thunderbird,.. để tự động vào check status của hệ thống. Với plugin này mình không sợ bỏ sót notification email (khi không mở Outlook hay Thunderbird) hay là phải thường xuyên vào web interface để xem nó sống chết thế nào nữa. Read more…

Categories: IT Tags: , , , ,

Giới thiệu PsTools của Windows SysInternals

April 11, 2008 Comments off

Một bộ gồm 12 tools hữu dụng của SysInternals.com cho system administrator trên Windows chạy theo chế độ DOS command. SysInternals đã được Microsoft “thôn tín” vào năm 2006.

PsTools bao gồm: Read more…

Categories: Uncategorized Tags: , , , ,