Archive

Posts Tagged ‘monitor’

External command with MRTG

March 26, 2010 Comments off

This is the format for mrtg config file with external script.
The script should return 4 lines:
– first value
– second value
– uptime
– target’s name

Target[NAME]: `/location/of/script`
MaxBytes[NAME]:
YLegend[NAME]: Read more…

Advertisements
Categories: Uncategorized Tags: , , ,

[script] Tinag.sh – Monitoring up – down status

October 31, 2008 Comments off

Xin giải thích ngay ý nghĩa của scipt này: Nó sẽ monitor một host nào đó, nếu host đó thay đổi trạng thái từ UP -> DOWN hoặc từ DOWN -> UP thì notify mình. Thế thôi!

Ô! vậy sao không dùng Nagios?

Còn cái tên – tại sao lại là Tinag? Tina G à? Không! Xin giải thích nguồn gốc để bạn được hiểu và cũng để trả lời cả hai câu hỏi trên:

Số là sở làm của mình không có server riêng cho IT – (don’t ask me why, I’m not keeping the answer). Lúc đầu thì dùng Nagios trên VMware ăn nhờ ở đậu trên một máy vốn không phải là khỏe khoắn gì. Sau đó thì được một server IBM – nhưng Read more…

Dùng top và gnuplot vẽ biểu đồ quá trình sử dụng CPU của Linux server

April 28, 2008 2 comments

Cpu usage stats

Thông thường “quýnh” top ta se có những thông tin về CPU có dạng:

Cpu(s): 1.9%us, 0.9%sy, 0.0%ni, 96.6%id, 0.5%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st

và tùm lum tà la thứ nữa, nhưng ta chỉ cần mỗi dòng này

Xin giải thích ý nghĩa mấy chữ viết tắt: Read more…

Categories: Uncategorized Tags: , , , , , , ,