Archive

Posts Tagged ‘linux’

Use yum to download only

March 11, 2010 Comments off

First, we have to install yum-downloadonly via yum :D
“yum install yum-downloadonly”
Now, we have the tool we need. Go download via yum:
ex: yum update httpd –yum-downloadonly –downloaddir=/data/setup
default location that yum store the download is /var/cache/yum

Advertisements
Categories: IT Tags: , ,

40 Unix commands ported to DOS

March 10, 2010 Comments off

Ex: You want to take all the “C” files on your hard disk which are less than seven days old and pkzip them into your backup.zip file:
find . -name *.c -mtime -7 -exec pkzip -a backup {} ;

more at http://www.openetwork.com/berk.html

Categories: IT Tags: , , , ,

[script] Tinag.sh – Monitoring up – down status

October 31, 2008 Comments off

Xin giải thích ngay ý nghĩa của scipt này: Nó sẽ monitor một host nào đó, nếu host đó thay đổi trạng thái từ UP -> DOWN hoặc từ DOWN -> UP thì notify mình. Thế thôi!

Ô! vậy sao không dùng Nagios?

Còn cái tên – tại sao lại là Tinag? Tina G à? Không! Xin giải thích nguồn gốc để bạn được hiểu và cũng để trả lời cả hai câu hỏi trên:

Số là sở làm của mình không có server riêng cho IT – (don’t ask me why, I’m not keeping the answer). Lúc đầu thì dùng Nagios trên VMware ăn nhờ ở đậu trên một máy vốn không phải là khỏe khoắn gì. Sau đó thì được một server IBM – nhưng Read more…

Fix sudo timestamp error

October 17, 2008 Comments off

My Ubuntu box has half a day quicker than the correct time. It just goes online and automatically syn to come back with reality :) That’s cool, but sudo noticed this and for security reason it blocked me from running sudo, I receive this error message when trying to use sudo:

sudo: timestamp too far in the future: Oct 17 22:14:27 2008

This is how to fix it: Read more…

Categories: IT Tags: , , , ,

Cách khắc phục khi Sendmail trong Redhat bị chết cứng khi khởi động

October 8, 2008 Comments off

Sử dụng Redhat, Fedora thường hay gặp lỗi này: Cứ mỗi lần boot máy tới anh chàng sendmail start là ngồi chờ cỡ 5, 10 phút. Cái này không hẳn là lỗi, gọi là bug cũng không thật sự chính xác, tôi gọi nó là một bad behavior. Xem file /etc/host của mình sẽ như sau: Read more…

One shot to kill all processes of a certain user

August 6, 2008 Comments off

We used to use a script to do that, but now I got this from Phil – my big OLD friend, works for one of 5 biggest EDA company in US – show me this command. (thanks Phil for sharing this ). It works like a charm [:P

Read more…

Categories: IT Tags: , , ,

Mount Windows share using Ubuntu

July 23, 2008 1 comment

I’m not using Ubuntu much, but this works – at least in my company :P

Solution 1: Permently mounted.

1.a/ Create a credential file:

vi /home/fongthai/.smbcredentials

with this contents:
username=your_window_username@yourdomain
password=you_password

Ex:

username=fongthai@zenezas.info
password=Re@l_2-tEk

1.b/ Add this line to the bottom Read more…

Categories: IT Tags: , , , , , , , ,