Home > IT > Keep your inactived SSH session alive

Keep your inactived SSH session alive

June 20, 2008

Khi sử dụng ssh để làm việc, nhất là với kết nối qua internet, nếu session của mình không active trong một khoảng thời gian nào đó thì sẽ bị firewall “kết liễu” cái session đó luôn. Rất là khó chịu bị “đá” ra hoài như vậy, câu thông báo session bị kết thúc như thế này:

Read from remote host blah.zenezas.com: Connection reset by peer
Connection to blah.zenezas.com closed.

Cách khắc phục như sau:

vi ~/.ssh/config

Host blah.zenezas.com
ServerAliveInterval 60

Tức là sau 60 giây bị inactive, nó sẽ tự gởi một package đi đến remote host, FW sẽ thấy session của mình vẫn làm việc và sẽ không “thảm sát” nó.

Nếu muốn setting trên toàn bộ hệ thống thì:

vi /etc/ssh/sshd_config

Edit line này:

#ClientAliveInterval 0

thành:

ClientAliveInterval 60

hoặc thêm vào nếu chưa có.

Sau đó restart lại ssh

Advertisements
Categories: IT Tags: , , , , , , ,
%d bloggers like this: