Home > IT > Lặng lẽ đổi tên máy tính trong domain từ xa

Lặng lẽ đổi tên máy tính trong domain từ xa

May 8, 2008

Việc đổi tên máy hàng loạt trong Linux là quá dễ dàng, nhưng với Windows thì hơi … cực. Nhưng đã làm IT thì không muốn cũng phải làm, không biết cũng phải tìm cách làm, nhưng phải làm theo cách linux – tức là dùng command, hay script cơ – Sau một thời gian tìm kiếm thì thấy có thể sử dụng netdom với một loạt option dài ngoằng phía sau:

netdom renamecomputer machine /newname:new_computername /userd:domainname\administrator_id /passwordd:* /usero:local_admin /passwordo:* /reboot:seconds before automatic reboot

Cài thêm support tools từ CD của Windows để có netdom.

Mình rename 1 máy tính từ xa như sau:

C:\Program Files\Support Tools>netdom renamecomputer 192.168.0.53 /NewName:amccvn53
/userD:amccvn\fongthai /passwordd:* /usero:administrator /passwordo:* /force

Trong đó:

– 192.168.0.53 là IP của máy muốn rename

– amccvn53: là tên mới cho máy

– amccvn\fongthai: domain và user

Sau đó nó sẽ hỏi password của local admin và domain user

Type the password associated with the object user:
Type the password associated with the domain user:

Enter vào là xong

The command completed successfully.

Xem thêm: KB của Microsoft

Advertisements
%d bloggers like this: