Home > IT > How to reboot a remote destop

How to reboot a remote destop

April 3, 2008

Khi log in vào một máy Windows bằng RDP (Remote desktop protocal) cần reboot máy thì làm sao?

shutdown -r -f

or click Start -> Windows Security -> Shutdown -> Restart

Dễ nhưng không biết thì phải mò hơi lâu! :P

Advertisements
Categories: IT Tags: , ,
%d bloggers like this: